- Jakie dokumenty są niezbędne do organizacji pogrzebu?

W trosce o Państwa komfort, aby móc w pełni zorganizować kompleksową usługę pogrzebową – prosimy o przygotowanie poniższych dokumentów:
Karta zgonu – dokument stwierdzający zgon przez lekarza
Akt zgonu – dokument otrzymany w Urzędzie Stanu Cywilnego
• Leigtymacja ubezpieczeniowa osoby zmarłej – potwierdzająca posiadane ubezpieczenie


• W sytuacji gdy okoliczności śmierci wyjaśniane są przez policje bądź prokuratora, dodatkowo prosimy o posiadanie przy sobie pisemnej zgody od prokuratora umożliwiającej pochowanie zmarłego.

 

1. Jak postępować, gdy do śmierci doszło w domu

1. W przypadku gdy do śmierci doszło w domu w pierwszej kolejności najważniejsze jest wezwanie lekarza, który stwierdzi zgon i wystawi Państwu „Kartę Zgonu”

2. Otrzymanie KARTY ZGONU upoważnia zakład pogrzebowy do odebrania ciała z miejsca zgonu – celem przetransportowania do chłodni.

3. Następnie należy skontaktować się z naszymi pracownikami pod jednym z poniższych numerów telefonu:

tel. 65 520 81 80 / kom. 500 040 658
W trosce o Państwa komfort, nasze usługi oferujemy całodobowo.

4.Kolejną ważną czynnością jest udanie się do Urzędu Stanu Cywilnego, celem otrzymania AKTU ZGONU. Dokumentu, który umożliwi organizację kompleksowej usługi pogrzebowej.

5. Podstawą do wydania Aktu Zgonu jest karta zgonu (wystawiona przez lekarza stwierdzającego zgon) oraz dowód osobisty osoby zmarłej

6. Po dopełnieniu wszystkich wyżej wymienionych czynności zapraszamy do naszego biura,w którym to też ustalą Państwo wszystkie szczegóły dot. rodzaju obrządku ceremonii pogrzebowej, formy pochówku, terminu pogrzebu oraz wyboru trumny bądź urny.

64-100 Leszno, Średnia 12a
(przed Urzędem stanu Cywilnego w Lesznie)


 

2. Jak postępować, gdy do śmierci doszło w szpitalu

1. W sytuacji, gdy do śmierci doszło w szpitalu lub placówce opiekuńczej (np. dom opieki, hospicjum) obowiązek wystawienia „ Karty zgonu” leży po stronie danej placówki.

2. Kolejną ważną czynnością jest udanie się do Urzędu Stanu Cywilnego, celem otrzymania AKTU ZGONU. Dokumentu, który umożliwi organizację kompleksowej usługi pogrzebowej.

3. Podstawą do wydania Aktu Zgonu jest karta zgonu (wystawiona przez lekarza stwierdzającego zgon) oraz dowód osobisty osoby zmarłej

4. Powiadomiona rodzina o śmierci osoby bliskiej może od razu powiadomić wybrany przez siebie zakład pogrzebowy, który w Państwa imieniu dopełni wszelkich dalszych formalności wynikających z organizacji ceremonii pogrzebowej.

5.. Z naszymi pracownikami mogą się Państwo skontaktować pod jednym z poniższych numerów telefonu:

tel. 65 520 81 80 / kom. 500 040 658
W trosce o Państwa komfort, nasze usługi oferujemy całodobowo.

64-100 Leszno, Średnia 12a
(przed Urzędem stanu Cywilnego w Lesznie)


 

3. Zasiłek pogrzebowy

Jeżeli poniosłeś koszty pogrzebu, może ci przysługiwać zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Komu przysługuje zasiłek?


Zasiłek przysługuje:
• członkowi rodziny,
• pracodawcy,
• domowi pomocy społecznej,
• gminie,
• powiatowi,
• osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,
• osobie obcej,

jeżeli pokryli koszty pogrzebu.

 

Przy przyznawaniu zasiłku członkowie rodziny to:
• małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
• rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca,
• dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
• dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
• inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
• rodzeństwo,
• dziadkowie,
• wnuki,
• osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Kiedy przysługuje zasiłek


Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci:

   1. osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę,
   2. osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową,
   3. osoby, która jest ubezpieczona w ZUS,
   4 osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
   5. osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
   6. osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,
   7. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,
   8. osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
   9. osoby, która pobierała rentę socjalną,
   10. osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
   11. osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
   12. członka rodziny osoby wymienionej w punktach 1–4, 8 i 11,
   13. osoby, która nie miała własnego tytułu do ubezpieczeń, ale była członkiem rodziny osoby ubezpieczonej.

 

Uwaga!  

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

 
 

Wysokość zasiłku

 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje:
• członkowi rodziny – 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu;
• osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej,  gminie,  powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

 

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

 

Jakie dokumenty złożyć do ZUS

   1. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12).

   2. Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. 

   3. Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem. 

   4. Dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).

   5. Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

   

Uwaga!

   Akt zgonu może być wystawiony za granicą. Nie może być to tymczasowy akt zgonu – wtedy powinien być wystawiony w Polsce.

 

Kiedy złożyć dokumenty

W ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której opłaciłeś koszty pogrzebu.
Po tym terminie następuje przedawnienie roszczeń, czyli nie otrzymasz zasiłku.

 

Jeżeli nie mogłeś dotrzymać tego terminu z powodu:
  • późniejszego odnalezienia ciała lub zidentyfikowania osoby zmarłej
  • albo z innych przyczyn całkowicie od Ciebie niezależnych

     złóż dokumenty w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu.

Dołącz dokumenty, które potwierdzą powód opóźnienia:
  • zaświadczenie policji lub prokuratury,
  • odpis zupełny aktu zgonu,
  • inny dokument urzędowy.

 

 

Top

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Kontynuacja przeglądania oznacza zgodę na ich stosowanie.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:
- zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),
- analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,
- zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam


Szanowny czytelniku, 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.
- Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Zakład Pogrzebowy JERZY NOWAK.
- Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest Zakład Pogrzebowy JERZY NOWAK.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?
Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?
Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
- Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy
   Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
- Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora
   Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.
- Dobrowolna zgoda
   Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).